Brita Kunelius-Määttä Puh. 040 820 1198
Heinolan Vanhatie 43, 15170 Lahti email: tervemieli@tervemieli.fi

"Tarve ymmärtää omaa kokemustaan on inhimillisistä tarpeista ehdottomasti perustavin." Mezirow, 1998

"Maailma ei ole se, mitä ajattelen, vaan se, minkä elän." Merleau-Ponty

Ajankohtaista

Filosofia

Sana mieli on erittäin vaikeasti määriteltävissä. Se on niin näkymätön ja abstrakti, vaikka se on persoonallisuutemme ydin ja asioiden merkitysten kokoamisen perusta.

Monet pitävät mielenterveytenä selkeää ajattelua, mielenrauhaa ja onnellisuutta. Se varmaan riittääkin useimmille arkitarpeisiin. Jos mieli on terve, sillä ei tarvitse mieltään vaivata. Silti tuossa arkiajattelussa on ongelmia - kaikkien kolmen käsitteen osalta.
Selkeä ajattelu on hyödyllistä. Psykoottisen ihmisen sisäisessä kokemuksessa juuri selkeys on kadonnut. Asioilla ei ole hahmoja eikä rajoja, vaan kaikki virtaa yhtenä kaaoksena. Kuitenkin myös luovuudessa on kaoottisuutta. Ylikorostettu selkeys on on yritystä hallita elämää määritelmillä ja kaavoilla. Terve mieli sen sijaan kulkee myös koskessa, missä itsestäänselvyydet katoavat ja kaoottiset pyörteet huumaavat ja kauhistuttavat, mutta myös ravistelevat terveellisellä tavalla. Ehkä tältä kannalta mielenterveyttä on kyky siirtyä selkeydestä kaaokseen ja kaaoksesta selkeyteen tilanteen edellyttämällä tavalla.

Sama pätee myös mielenrauhaan. Elämä ei ole pelkkää rauhaa vaan myös rauhattomuutta - sekä ulkoisesti, että sisäisesti. Mielenterveys on sitä, että kykenee selviytymään edes tyydyttävästi oman rauhattomuutensa kanssa. Se on stressin sietokykyä ja mahdollisuutta rakastaa itseään myös sillä hetkellä, kun ei ymmärrä itseään eikä hallitse sisäisiä impulssejaan. Ylipäätäänkin on osoitus terveestä mielestä, että selviää elämänsä ankarimmista paikoista - siis voi hyväksyä oman varjonsa.

Kaikkein ongelmallisinta on määritellä mielenterveys onnellisuudeksi. Sitä voidaan käsitteellistää esim. Maarit Kaimion sanoin:
"--Tulee olla rehellinen itselleen ja tehdä minkä voi, haaskaamatta sitä, mikä itsessä on hyvää. Ja samalla on koko ajan pyrittävä auttamaan, tukemaan, ilahduttamaan ja rakastamaan toisia."

Sana mieli merkitsee sekä tarkoitusta että sitä osaa meissä, joka ymmärtää tarkoituksia. Mielen terveys on kykyä ottaa vastaan oma elämänsä, hyväksyä se ja antaa merkityksiä kaikille niille ihanille ja kauheille asioille, joita elämä tuo mukanaan.

Psykoterapian tehtävä

Psykoterapian tarkoitus on tehdä sietämättömästä ahdistuksesta tavallista inhimillistä kärsimystä. Se auttaa rikkomaan muiden tekemiä rajoja, jotka estävät elämästä. Se auttaa jäsentämään omia rajoja ja hyväksymään sekä suostumaan niihin. Koska, jos olemme rajattomia, meillä ei ole myöskään persoonaa.

Terapeuttisessa prosessissa on pohjimmiltaan kysymys siitä, että ihminen on tullut elämässään tilanteeseen, jossa ei ole mahdollisuutta jatkaa entisen toistamista. Haaste muuttumiseen ei enää koske ensisijaisesti ulkoisten olosuhteiden muuttamista, vaan muuttumista oman persoonansa tasolla. Tämä on kuitenkin äärimmäisen vaikeaa, koska juuri meidän persoonamme on se kiinnekohta ja alusta, joka luo olemiseemme turvallisuuden ja antaa kokemuksen minuuden jatkumisesta muuttuvassa maailmassa.

Muutoksen on kuitenkin kosketettava tätä olemisemme perustaa. Psyykkisen kivun ydin on siinä, että terapeuttisessa muutosprosessissa on kohta, jossa on hetkeksi menetettävä itsensä. Siinä kohdassa, muutoksen kipupisteessä jokainen joutuu kiinni itsepetoksesta. On kuljettava nollapisteen läpi, missä hetken aikaa mikään luultu totuus omasta itsestä ei päde.

Tuossa nollapiste - kohdassa terapeutin tehtävänä on edustaa ehdotonta hyväksymistä ja luottamusta siihen, että itsestään luopuminen ei merkitse kuitenkaan tuhoutumista. Se ei tapahdu lohduttamalla. Tyhjiössä - ei kenenkään maalla - ei ole mitään lohdutusta. Simone Weil sanoo:

 

Tulevat ryhmät

Tässä ilmoitamme tulevista ryhmistämme. Seuraa ilmoittelua!

Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

» Lue lisää

Perheterapia

Pariterapia

Perheterapia on perheen kanssa tehtävää yhteistyötä, joka muuttaa olemassa olevien suhteiden rakennetta. Perheterapian lähtökohtana on systeeminen näkemys - jotta yksilö muuttuisi, on ympäristön, jossa hän elää muututtava. Hoidon kohteena on suhdeverkosto, johon yksilö on kytkeytynyt.

» Lue lisää

Pariterapia

Pariterapia alkaa ajan varaamisesta. Pariskunnan tullessa vastanotolle avautuu näyttämö, jossa läsnä ovat terapeutti/terapeuttipari, pariskunta, pariskunnan ajankohtainen elämäntilanne, pariskunnan yhteinen historia sekä kummankin yksilöllinen historia.

» Lue lisää

Työohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus perustuu työnohjaajan ja ohjattavien väliseen yhteistyösopimukseen (työnantajan asettamien puitteiden rajoissa), jossa lähtökohtana on ohjattavien ammatillisen persoonan, ammattitaidon ja työssä jaksamisen tukeminen.

» Lue lisää